اثر غلظتهای مختلف کیتوسان بر جوانه زنی بذر و گیاه چکیده به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف کیتوزان 0 ، 05/0، 1/0، 2/0، 4/0، 5/0، 1، 2، 3 درصد همراه با تیمار اضافی آب مقطر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش کم آبی (0، 4-، 8- و 12- بار) آزمایشی در شرایط محیطی کنترل شده انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش، درصد جوانه­ زنی، شاخص جوانه ­زنی، طول ساقه­ چه و ریشه­ چه...