محصولات ایران کیتوسان

محصولات ایران کیتوسان   کیتوزان درسه وزن مولکولی اصلی مشتقات کیتوزان شامل(نانو کلوئید، فیبر کیتوزان، الیگو، کیتوزان میکرون...

کیتوژل

کیتوژل کیتوسان ژل یک هیدروژل طبیعی، کود و آفت کش زیست تخریب پذیر، فرآوری  شده از اسکلت خارجی میگو است که دارای خصوصیت گران روی با...

کیتوسان

کیتوسان یکی ازپلیمرهای زیست سازگار با قابلیت تجزیه بیولوژیکی و عدم سمی بودن کیتوسان است. کیتوسان (Chitosan) مشتقی از گلوکان با وا...

انواع کیتوزان

انواع کیتوزان **انواع کیتوسان و کاربردهای آن** کیتوسان با فرمول شیمیایی (C6H11NO4) از استیل زدایی کیتین بدست می‌آید که به دلیل...

کیتوسان در کشاورزی

کیتوسان در کشاورزی کیتوسان پلیمری آب دوست و کاتیونی است که از حذف گروههای استیل کیتین در محیط بازی به دست می آید. کیتوسان به عنوا...